Všeobecné podmienky

 

Všeobecné podmienky účasti dieťaťa na „Dennom jazdeckom tábore v Rusovciach“
 1. Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a KONE PRE DETI. s.r.o., IČO: 45662380 so sídlom Haanova 44, 85104 Bratislava ako organizátorom tábora ( ďalej len „OT“) vzniká vyplnením prihlášky, jej potvrdením zo strany OT a preukázateľným uhradením 100% zálohy ceny objednávateľom. Uvedený zmluvný vzťah sa riadi Občianskym  zákonníkom a ostatnými príslušnými platnými právnymi predpismi SR.. Ak objednávateľ nezaplatí zálohu do 10 dní odo dňa vyplnenia prihlášky, rezervácia sa ruší a miesto bude odstúpené inému záujemcovi. Nárok na poskytovanie služieb vznikne objednávateľovi až po uhradení ceny v plnej výške.
 2. Trvanie denného tábora a nástup: Tábor je organizovaný vždy v dňoch pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 hod v termínoch, určených zo strany OT a zverejnených na jeho webovej stránke. Pri nástupe do tábora je objednávateľ povinný odovzdať OT: kópiu dokladu o úhrade celkovej ceny, kópiu zdravotného preukazu poistenca dieťaťa, prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa, prípadné vyjadrenie detského lekára so súhlasom účasti dieťaťa na tábore. Ak dieťa užíva lieky, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor a lieky odovzdať OT.
 3. Zodpovednosť za vzniknutú škodu: OT nezodpovedá za majetok účastníkov denného tábora v prípade zničenia, poškodenia, straty, či krádeže. Rodič dieťaťa svojim podpisom berie na vedomie, že OT nezodpovedá za škodu spôsobenú zvieratami a súvisiacu s ich správaním vyvolaným vplyvmi, ktoré su mimo moci OT. Objednávateľ súčasne svojím podpisom na prihláške potvrdzuje, že zodpovedá v plnom rozsahu za prípadnú škodu, spôsobenú dieťaťom objednávateľa na majetku OT, ak táto bola spôsobená  v súvislosti s vykonávaním jazdenia alebo ošetrovania koní, prípadne akýchkoľvek iných aktivít, organizovaných v rámci predmetného denného tábora. Doporučené doplnkové úrazové poistenie dieťaťa je objednávateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady.
 4. Cena:  Cena za účasť dieťaťa objednávateľa na dennom jazdeckom tábore je 155,-EUR. Uvedená cena zahŕňa aj stravu a pitný režim dieťaťa po celú dobu trvania účasti dieťaťa na dennom tábore.
 5. Prihlásenie. Objednávateľ môže dieťa na denný jazdecký tábor prihlásiť vyplnením príslušnej prihlášky. Prihláška dieťaťa bude záväzne potvrdená zo strany OT a miesto pre dieťa záväzne rezervované až po uhradení ceny, uvedenej v bode 4 týchto Všeobecných podmienok, a to v plnej výške, na bankový účet organizátora, uvedený na webovej stránke organizátora./na prihláške?
 6. Odstúpenie od zmluvy a storno poplatky. Účasť dieťaťa na dennom tábore je objednávateľ oprávnený bez udania dôvodu kedykoľvek zrušiť. Pre výpočet storno poplatku je rozhodujúci dátum preukázateľne doručeného oznámenia o zrušení účasti dieťaťa na dennom tábore.
Storno poplatky sú počítané z celkovej ceny denného tábora. Pri výpočte storno poplatku sa nezapočítava deň, v ktorom sa denný tábor začína.
Odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný oznámiť OT písomne, prípadne formou e-mailu.  Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť OT skutočne vzniknuté náklady, najmenej však:
- v prípade stornovania 14 a viac dní pred začatím denného tábora - 20 % z ceny pobytu.
- v prípade stornovania 13 až 7 dní pred začatím denného tábora - 30 % z ceny pobytu.
 - v prípade stornovania 6 až 3 dni pred začatím denného tábora - 60 % z ceny pobytu.
- v prípade stornovania 2 a menej dní pred začatím denného tábora, resp. v prípade nenastúpenia na denný tábor, predstavuje storno 100% z celkovej ceny.
Storno poplatky si OT nebude nárokovať v prípade:
  1. ak objednávateľ včas zabezpečí náhradníka, pričom  nový objednávateľ musí splniť všetky stanovené podmienky účasti dieťaťa na dennom tábore.
  2. pri zrušení denného tábora z dôvodov nepredvídateľných skutočností (vis maior), napr. prírodná katastrofa, vážna politická situácia a pod. (nie pri ochorení, pracovných či rodinných povinnostiach)
 
 1. Zrušenie programu: OT má právo zrušiť denný tábor z akéhokoľvek dôvodu, najneskôr však 7 dní pred jeho začatím. Denný tábor je možné predčasne ukončiť, či zrušiť v prípade neodvrátiteľnej udalosti (ako vojna, živelná pohroma a pod.), či z dôvodu nevhodných prírodných a poveternostných podmienok, a to kedykoľvek, bez časového obmedzenia. V uvedených prípadoch OT okamžite informuje objednávateľa a vráti mu prijatú platbu za účasť dieťaťa na dennom tábore najneskôr do 15 dní po jeho zrušení. Takýmto vrátením uhradenej platby objednávateľa zanikajú objednávateľovi akékoľvek iné nároky voči OT z titulu zrušenia denného tábora v zmysle tohto bodu všeobecných podmienok.  
 2. Záver. Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky dieťaťa na denný jazdecký tábor sú „Všeobecné podmienky účasti dieťaťa na dennom jazdeckom tábore v Rusovciach“. Objednávateľ podpísaním záväznej prihlášky dieťaťa do denného jazdeckého tábora potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými podmienkami a súhlasí s nimi. Zmluvné strany sa dohodli, že v otázkach, neupravených touto zmluvou sa budú riadiť Občianskym zákonníkom, príp. inými platnými právnymi predpismi SR. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými osobami. Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania denného tábora a nadobúda platnosť dňom jej prijatia a účinnosť dňom úhrady zálohy za účasť na dennom tábore. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva je uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a nie za nápadne nevýhodných podmienok.
Objednávateľ týmto udeľuje OT súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol pri prihlásení dieťaťa na denný tábor, a tiež fotografií z denného tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. OT je oprávnený osobné údaje účastníka a fotografie z táborov spracúvať, a to najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu spoločnosti. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať.
Tieto Všeobecné podmienky účasti na dennom jazdeckom tábore sú platné a účinné od 22. 4. 2014 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor.